Beschrijving

Aangeboden worden een bosperceel van ca. 13 hectare, twee kleine bosperceeltjes en bouwland ter grootte van ca. 5 ha.
Gelegen ten zuiden van de Slepersdijk en ten oosten van de Bakkerstraat/Eiland in Sint Kruis.

Indeling

Kadastrale nummers
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 197 - 18.08.80 ha. (ca. 13 ha. bos en ca. 5 ha. bouwland)
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 211 - 00.09.10 ha. (bos)
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 212 - 00.04.50 ha. (bos)

De totale oppervlakte betreft: 18.22.40 ha. 
De gegevens betreffende de oppervlakten bos en bouwland zijn een schatting.

Bodemclassificatie:
Het bos is in hoofdzaak op zand gelegen. Het noordelijke gedeelte van het bouwland (Aardenburg P 197) betreft zand en is weinig droogteresistent. Meer naar het zuiden toe bestaat de bouwvoor uit lichte klei. Deze is goed droogteresistent.

Vlakligging en vorm:
Niet optimaal. Zie foto.

Ontsluiting: 
Het perceel Aardenburg P 197 heeft geen directe ontsluiting. Het perceel is via derden ontsloten op het Eiland.
De kleine bospercelen Aardenburg P 211 en 212 zijn ontsloten op de Bakkersstraat en Eiland.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Het perceel Aardenburg P 197 heeft ontwatering aan de noordkant van het perceel via de Liniegeule. Ook de kleinere bospercelen ontwateren hierop. 

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis’, vastgesteld op 23 juni 2011, heeft het noorden van het perceel als bestemming: natuur (art. 18). Het zuidelijke gedeelte heeft als bestemming: agrarisch met landschapswaarden (art. 8). Conform het ‘Sluis, parapluplan archeologie’, vastgesteld op 23 juni 2019 heeft het uiterste zuidwesten als dubbelbestemming: waarde-archeologie 2 (art. 6).

Aardenburg P 211 en 212: Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis’, vastgesteld op 23 juni 2011, hebben de percelen als bestemming: agrarisch met landschapswaarden (art. 8). Conform het ‘Sluis, parapluplan archeologie’, vastgesteld op 23 juni 2019 hebben de percelen als dubbelbestemming: waarde-archeologie 2 (art. 6)

Aantekening kadaster: 
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten: 
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
Het gedeelte bouwland is opgesplitst in diverse gebruikspercelen met diverse bouwplannen. Voor meer informatie kunt u Boer en Bunder raadplegen.

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 17

Kenmerken